பித்தனின் நடுநிசி புலம்பல்…

எந்தையுமல்லாது ஏங்குவோரிமிலாது துளிரித்ததாலோ என்னமோ பிதற்றுகிறான் இப்பித்தன் நடுநிசியினிலே…..

வேண்டா….

காதிலணிய கடுக்கன் வேண்டா…

விற்றுப் பிழைக்க காணி வேண்டா…

நேற்றுகளை எண்ணும் நினைவு வேண்டா….

கண்ணே மணியே கொஞ்ச கண்மணி வேண்டா…

விழாமல் கிடைப்பின் வெற்றி வேண்டா….

நித்தம் உழைக்காமல் கிடைப்பின் உணவே வேண்டா…

வேண்டும்….

நினைவு நல்லன வேண்டும்…

வஞ்சகமில்லா வாழ்வு வேண்டும்…

கொடுத்துதவ சக்தி வேண்டும்….

இடியே விழின் இடியா மார்பு வேண்டும்…

ஏரிதழலென அணையா கனவு வேண்டும்…

இமயம் போன்ற நிலையான கொள்கை வேண்டும்…

– விக்னேஷ் சேகர்